Tytuł projektu:

Tree Nuts Goes To Brand – ekspansja produktów marki Tree Nuts na rynkach zagranicznych

Cel i planowany efekt projektu:

Wnioskodawca poprzez udział w międzynarodowych targach oraz zakup związanych z nimi usług doradczych będzie w stanie rozszerzyć działalność eksportową na nowe obszary oraz zintensyfikować sprzedaż, a także poprawić pozycję konkurencyjną na arenie międzynarodowej. Dzięki temu planowane jest pozyskanie nowych zagranicznych kontraktów handlowych. Realizacja projektu przyczyni się do ogólnego wzrost poziomu przychodów przedsiębiorstwa, jak równie do wzrostu udziału przychodów z eksportu w ogólnej strukturze przychodów.

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu wynosi – 489 597,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:

Dofinansowanie projektu stanowiące pomoc de minimis – 416 157,00 PLN

Termin realizacji:

01.09.2020 – 30.11.2022